Openingstijden

Maandag t/m Zaterdag 10.00 - 17.00 uur
Zaterdag vanaf 14.00 molenaars aanwezig
Zon- en feestdagen gesloten

Organisatie

Gegevens organisatie

Stichting De Kerkhovense Molen is op grond van de hieronder staande informatie en een financiële verantwoording door de Belastingdienst aangemerkt als  een “culturele algemeen nut beogende Instelling” (culturele ANBI).

Giften aan en kosten gemaakt voor een ANBI of een culturele ANBI kunnen onder voorwaarden en tot een maximum bedrag worden afgetrokken bij de aangifte Inkomstenbelasting.

Naam:

“Stichting De Kerkhovense Molen”, statutair gevestigd te Oisterwijk

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

41097825

BTW- nummer:

8009.41.573.B.01

Contactgegevens:

Stichting De Kerkhovense Molen

p/a Loostraat 2

5081 VB  Hilvarenbeek

info@kerkhovensemolen.nl

Samenstelling bestuur:

Voorzitter                     F.J.M. van Empel
Secretaris                     J.G.M. Scheirs
Penningmeester         A.M. Vermeer
Lid                                H.P.A. van Erve
Lid                                G. van Broekhoven
Lid                                F. van der Pas
Lid                                P. Terwindt

Algemene doelstellingen:

Op 7 juli 1992 is bij akte de “Stichting De Kerkhovense Molen” opgericht voor Notaris van Heesewijk te Oisterwijk door de heren W.P.M. Dominicus, J.G.M. Scheirs,  H.P.A. van Erve, J.F.M. de Bruijn, L.J.A. van de Pijll en H.F.M. Roothaert.

 1. De stichting heeft ten doel
 2. het behoud van de molen “de Kerkhovense Molen” te Oisterwijk, waaronder tevens het behoud van de cultuurhistorische waarden die met de molen zijn verbonden, en het behoud dan wel het herstel van een passende molenomgeving dienen verstaan te worden.
 3. de bevordering van het in gebruik stellen van de eerder genoemde molen
 4. de bevordering van de kennis van en de belangstelling voor de eerdergenoemde molen en voor molens in het algemeen en verder alles te doen wat daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of dat bevorderen kan, alles in de ruimste zin.
 5. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door
 6. het in eigendom verwerven casu quo houden van de genoemde molen
 7. het verwerven van gelden ten behoeve van restauratie, onderhoud en exploitatie van de molen
 8. bij particulieren en overheid te bewerkstelligen dat hoge bebouwing en beplanting bij de molen geweerd worden
 9. het regelmatig in bedrijf stellen van de molen door (vrijwillige) molenaars
 10. het opleiden van leerling-molenaars
 11. het regelmatig openstellen van de molen voor bezoek en het verschaffen van informatie aan belangstellenden
 12. het ondernemen en het bevorderen van activiteiten die de doelstellingen kunnen dienen.
 13. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beleidsplan:

Tot instandhouding van de molen als werkend – lees: malend – monument hebben er in de afgelopen jaren veel ontwikkelingen rondom de molen plaatsgevonden.

De stichting heeft een Periodiek Instandhoudingsplan (PIP) laten maken dat als basis diende voor de aanvraag van een jaarlijkse onderhoudssubsidie (krachtens de BRIM-regeling), welke is toegekend voor de jaren 2013-2018. In dit plan is onderhoud voorzien voor een bedrag van globaal € 120.000. Op basis van dit plan is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor de genoemde periode een subsidie toegezegd van € 30.000 en door de provincie Noord-Brabant van € 10.000. De ontbrekende € 80.000 willen wij verdienen met de verkoop van producten en diensten via de onder in de molen gerealiseerde winkel, waarvan de opbrengsten geheel ten goede komen aan de instandhouding van de molen. En wel als volgt:

 1. De molen wordt regelmatig door vrijwillige molenaars in werking gesteld om graan te malen tot consumptiemeel. Het meel wordt verkocht onder in de molen in kleinverpakking en aan enkele bakkers in de omgeving die er molenproducten van bakken. In de winkel worden verder streekproducten en aan het molenbedrijf gerelateerde producten verkocht.
 2. Nabij de molen is een groentetuin aangelegd waarvan de producten worden verkocht in de molenwinkel. De tuin is zodanig ingericht dat deze ook een educatieve functie heeft door middel van de aanleg van ‘proefveldjes’ met graangewassen, een kleine hoogstamboomgaard met oude fruitrassen en een gedeelte waar ‘vergeten groenten’ worden verbouwd.
 3. In de molen is een kleine verblijfsruimte gerealiseerd waar passanten een kop koffie of thee kunnen gebruiken met evt. gebak van eigen producten. Op afspraak zijn ook groepslunches mogelijk.
 4. Rondom de molen is een eenvoudig terras aangelegd waar in het seizoen passanten eveneens een kop koffie of thee kunnen gebruiken eventueel met gebak van eigen producten.
 5. Met Amarant, een organisatie voor de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking, is een convenant afgesloten waarbij een aantal van hun cliënten bij ons een werkplek vinden. Zij werken mede in de bediening in winkel en horeca onder begeleiding van een professionele begeleider vanuit Amarant. De stichting ontvangt hiervoor een jaarlijkse vergoeding.
 6. Een groot aantal vrijwilligers zorgt mede voor de begeleiding in winkel, tuin en op het terras voor het in goede banen leiden van bovengenoemde activiteiten.
 7. Door de molenaars worden op afspraak rondleidingen verzorgd voor (school)groepen om de werking van de molen te demonstreren en uit te leggen.

Het beloningenbeleid:

Er worden geen beloningen uitgekeerd. Alle bij de stichting behorende bestuursleden en vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden om niet.